• +66 9 5605 6264
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon - Fri 8.00 - 17.30

วารสารครุศาสตร์ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567

ผลการประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 (พ.ศ.2558 - 2562) วารสารครุศาสตร์
ผ่านการประเมินและจัดอยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 2 (พ.ศ.2563 - 2567)
THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

วารสารครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Image
วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University

      ✎ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่บทความดังกล่าวในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา  การสอนภาษาไทย  คณิตศาสตร์ศึกษา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  สังคมศึกษา  พลศึกษา  จิตวิทยา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา  การสอนภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาจีน  ดนตรีศึกษา  การบริหารการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  การวิจัยทางการศึกษา  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ธุรกิจศึกษา   การอุดมศึกษาและหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  โดยวารสารวารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามม ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ ฉบับตีพิมพ์ (ISSN 1685-2699) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2630-0125) ได้เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2560 กำหนดออกเผยแพร่เป็นราย  4  เดือน
        ✎ Journal of Education Rajabhat Maha Sarakhma University publishes academic articles, research articles and/or book review. Its objectives are to publish articles as above-mentioned in the fields of education such as Early Childhood Eduation, Elementary Education, Teaching Thai Language, Mathematical Sciences, General Sciences, Biology, Chemistry, Physic, Social Studies, Physical Education, Psychological Sciences, Guidance and Counseling Education, Teaching English and Chinese Language, Music Education, Educational Administration, Curriculum Development and Instruction, Research Education, Measurements and Evaluation Education, Innovation and Information Technological Education, Computer Education, Educational Management for the Local Development, Life Long Educational Management, Business Education, Higher Education and/or related  fields of educations. It is issued every 4 months.
        ✪  ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผู้นิพนธ์(ผู้ส่งบทความ) ควรทราบ
  
          ✥  ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์จะลงตีพิมพ์บทความกับวารสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้รูปแบบใหม่ (Template 2563) โดยสามารถดูตัวอย่างได้ที่เมนู GUIDELINES

            ✥  จะตีพิมพ์และเผยแพร่ได้  ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
            ✥  การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นแบบ Double Blind
            ✥  การอ้างอิงบทความใช้หลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) คลิก http://joe-edu.rmu.ac.th/images/JOE2020/APA7_2563.pdf
            ✥  บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์  ไม่ผ่านการประเมิน  ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกเองหรือชำระเงินก่อนได้รับการอนุมัติ  ทางวารสารไม่มีนโยบายการคืนเงิน
            ✥  การประสานงานระหว่างผู้นิพนธ์กับเจ้าหน้าที่งานวารสาร  หากผู้นิพนธ์เพิกเฉยหรือขาดการติดต่อการแก้ไขบทความ  เป็นระยะเวลา  1  เดือน  ทางงานวารสารขอยกเลิกบทความของท่าน
         ✪  กำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)
                               ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
                          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
                         ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
        ✎  การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์
              กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานทางวิชาการจากทุกท่านทุกหน่วยงาน  เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์  เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
               ✄  ศึกษาแนวทางในการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ (!...คลิก...!)
               ✄  ขั้นตอนการลงบทความในวารสารครุศาสตร์ มรม. (!...คลิก...!)
               ✄  แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบบทความ (!...คลิก...!)
               ✄  แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารครุศาสตร์ (สำหรับผู้นิพนธ์ที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ควรทราบ) (!...คลิก...!)  
          
   
↑ ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Niramit AS ที่ใช้ในการจัดทำบทความวิชาการ

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี Assist. Prof. Kanokwan Sriwapee, M.Ed.

บรรณาธิการ
Editor
Image
0077123
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
72
170
472
1059
74306
77123

Your IP: 44.200.171.74
2022-08-17 03:58:12
Visitors
Flag Counter

ส่งบทความ

สถานะ: เปิดระบบ
***************
Opening
Status: Online
Submission Here
ปกวารสารครุศาสตร์ (Journal of Education Cover)
Image
Image
สารบัญ (Table of Contents)
กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
บทบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ (Editorial Corner)
บทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Print ISSN: 1685-2699    Online ISSN: 2630-0125

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น  อัตถากร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ติดต่อทางอีเมล: joeedu.rmu@gmail.com
Contact to E-mail address: joeedu.rmu@gmail.com
ติดต่อทางโทรศัพท์สำนักงาน (มือถือ) 09-5605-6264
Contact to mobile phone (Hand phone): (+66)9-5605-6264 (Thailand)