• +66 9 5605 6264
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon - Fri 8.00 - 17.30
Image

About the Journal

♦ บทบรรณาธิการ
 
          วารสารครุศาสตร์ ได้กำหนดทิศทางและแนวทาง การจัดทำวารสารวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) และได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยระบบ E-Service เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐาน และน่าเชื่อถือ ในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมกับการส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น กอปรกับการพัฒนาความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การให้การบริการ และการเผยแพร่วรสารให้มีประสิทธิภาพ และทันยุคทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล
 
♦ วัตถุประสงค์ (Subjectives)
               1.  เพื่อเผยแพร่ความคิดและพัฒนาการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องผ่านบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจ มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
               2. เพื่อเสนอผลการทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
               3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายประเด็นและปัญหาทางการศึกษา เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการทางการศึกษา เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
               4. เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการให้กับคณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป วารสารครุศาสตร์ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ การจัดพิมพ์วารสารได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะครุศาสตร์ สมาชิกและผู้สนับสนุนทั่วไป

♦ กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

               บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อนและ/หรือ
ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น แต่ละบทความจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ต่อ 1 บทความ (Double blinded peer reviewers) และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ให้แก้ไขบทความตามความเหมาะสม


♦ การเผยแพร่วารสารฉบับสมบูรณ์ (Journal Publishing)

               การเผยแพร่วารสารตามรายปีที่กำหนด จะตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของผ่ายงานวารครุศาสตร์ (https://joe-edu.rmu.ac.th/index.php) เท่านั้น ทั้งนี้ วารสารครุศาสตร์ยังคงมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และสามารถติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Image
0057054
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
52
603
563
1184
53689
57054

Your IP: 52.91.0.112
2022-01-16 21:30:35