• วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • 09-2557-4674

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

        วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่บทความดังกล่าวในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา การสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สังคมศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาจีน ดนตรีศึกษา การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ธุรกิจศึกษา การอุดมศึกษาและหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยวารสารวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามม ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ ฉบับตีพิมพ์ (ISSN 1685-2699) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2630-0125) ได้เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2560 กำหนดออกเผยแพร่เป็นราย 4 เดือน <= สมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ =>