• วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • 09-2557-4674

  • สถานที่ติดต่อ
    ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • อีเมล์
    rmuedu.joe@gmail.com

  • โทรศัพท์
    09-2557-4674