• วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • 09-2557-4674

ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผู้นิพนธ์(ผู้ส่งบทความ) ควรทราบ

     ✥ ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์จะลงตีพิมพ์บทความกับวารสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้รูปแบบใหม่ (Template 2563) โดยสามารถดูตัวอย่างได้ที่เมนู GUIDELINES
     ✥ จะตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
     ✥ การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นแบบ Double Blind
     ✥ การอ้างอิงบทความใช้หลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) คลิก
     ✥ บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ไม่ผ่านการประเมิน ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกเองหรือชำระเงินก่อนได้รับการอนุมัติ ทางวารสารไม่มีนโยบายการคืนเงิน
     ✥ การประสานงานระหว่างผู้นิพนธ์กับเจ้าหน้าที่งานวารสาร หากผู้นิพนธ์เพิกเฉยหรือขาดการติดต่อการแก้ไขบทความ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทางงานวารสารขอยกเลิกบทความของท่าน


กำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)

     ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
     ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
     ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์

     กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานทางวิชาการจากทุกท่านทุกหน่วยงาน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
     ✄ ศึกษาแนวทางในการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ (!...คลิก...!)
     ✄ ขั้นตอนการลงบทความในวารสารครุศาสตร์ มรม. (!...คลิก...!)
     ✄ แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบบทความ (!...คลิก...!)
     ✄ แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารครุศาสตร์ (สำหรับผู้นิพนธ์ที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ควรทราบ) (!...คลิก...!)