บทความวิชาการ (Academic Articles)

Scientific Antirealism
Panwilai Dokmai*
ปฏิสัจนิยมวิทยาศาสตร์
พรรณวิไล ดอกไม้*
doi : 10.14456/joe.2020.113
ดาวน์โหลด

บทความวิจัย (Research Article)